Fagskoleutdanning i plast og kompositt starter til høsten

Til høsten starter etter planen en to-årig fagskoleutdanning i plast- og komposittfaget ved fagskolen Tinius Olsen i Kongsberg. Fra neste høst starter utdannelsen også ved Fagskolen Innlandet på Gjøvik.

Det har vært Nasjonalt senter for komposittkompetanse (NSK) og daglig leder Iver Jensen som har vært motoren i arbeidet med fagutdanningen etter at Kongsberg Defence System initierte behovene for et par år tilbake.
Jensen presiserer overfor Plastforum at selv om han kommer fra komposittmiljøet, er den nye utdanningen like aktuell for termoplastfaget. Spesialiseringen skjer i siste studieår.
 
Skole og industri i fruktbart samarbeid
Arbeidet med den nye fagutdanningen skjøt virkelig fart etter at Innovasjon Norge i mai 2014 innvilget en støtte på tre mill. kroner til NSK for det videre arbeidet. Siden da har man jobbet intenst med å få nedfelt mål og innhold i utdanningen, et arbeid som har skjedd i et nært og positivt samarbeid mellom skolefolk og industrirepresentanter.
Nå er fagplanen ferdig og er oversendt NOKUT for godkjenning.
For tiden jobber NSK med å rekruttere og ikke minst kvalifisere lærerkrefter til den nye utdanningen. Bl.a. står man framfor et samarbeid med en engelsk undervisningsinstitusjon i Gilford som driver nettopp med kvalifisering av lærerkrefter til polymerfaget.
 
Opptakskrav
For å bli tatt inn på studieretningen Kompositt og polymer kreves relevante fag- eller svennebrev innen fagretningen teknikk og industriell produksjon. I tillegg vil også fagbrev som flystrukturmekaniker fra Elektro og fagbrev innen plastfag fra Håndverk og design være aktuelle.
Eventuelt så kvalifiserer fem års relevant praksis fra forannevnte fagretninger, samt realkompetanse i allmennfag tilsvarende VG2 også til opptak.
 
Spesialering
Første skoleår blir felles for både plast- og kompositt. Fra andre skoleår blir det trolig slik at den avsluttende spesialiseringen i kompositt blir lokalisert til fagskolen Tinius Olsen i Kongsberg, som bl.a. har fått laget et eget komposittlaboratorium.
Spesialiseringen innenfor termoplast vil trolig foregå på fagskolen Innlandet, på Gjøvik.
 
Også deltidsstudier
Fagplanene som nå er til godkjenning baserer seg på tre utdanningsløp:
  • 2-årig utdanning som heltidsstudium ved nevnte skoler
  • 2-årig utdanning fordelt over fire år som deltidsstudium
  • 2-årig utdanning fordelt over fire år som nettbasert deltidsstudium med samlinger
Iver Jensen understreker hvor viktig det er at utdanningen nå legges opp fleksibelt, slik at det er mulig å ta studiene på deltid ved siden av jobb.
 
Dekke industrielle behov
Over store deler av landet finnes det eksportrettet industri til krevende, internasjonale markeder. For mange bedrifter er det nødvendig å kunne dokumentere de ansattes formalkompetanse for å nå frem i markedene. Og ikke minst er det et stort og allment kjent behov for rekruttering av kvalifisert arbeidskraft til industrien. Den nye utdanningen vil fylle hull her.
Iver Jensen er kjempefornøyd med at man har kommet så langt at man endelig kan sikre at man på fagskolenivå kan få nødvendig plast- og komposittutdanning gjennom det offentlige skoleverket.
Neste etappe blir å etablere en studieretning også på høgskolenivå.
Fagskoletilbudet er et godt steg på veien mot at ungdom kan få utdanning i polymere materialer slik de i årevis har fått om metaller, betong og tre.
– Det er et svært viktig poeng at dette blir en utdanning som er tilgjengelig for ungdom over hele landet. Selv om den nå starter i Kongsberg og etter hvert i Gjøvik, vil utdanningen ha en nasjonal rolle. Det finnes ikke noe helhetlig tilbud på dette området i Norge i dag, avslutter Iver Jensen.
Nå er han spent på om søkningen til det nye studiet blir slik man tror og håper. Da vil i så fall et 20-talls studenter starte opp på fagskolen Tinius Olsen i Kongsberg i slutten av august 2015. Frist for å søke er 15. april.

Artikkelen er hentet fra Plastforum.no.

Les også om utdanningen på Fagskolen Tinius Olsen sin hjemmeside.